فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1388/11/25   
 
عنوان طرح
  [1]   عوامل مرتبط با افسردگي در بين دانش آموزان دوره متوسطه شهر همدان ـ مجري طرح، 1377
  [2]   ) تأثير آموزش روش تحقيق بر نگرش و عملكرد تحصيلي دانش آموزان و معلمان دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه تحصيلي، مجري ، 1379.
  [3]   بررسي و مقايسه ويژگيهاي روان شناختي نوجوانان مصروع و عادي . مجري، پايان نامه كارشناسي ارشد، 1378.
  [4]   راههاي جلب جوانان ونوجوانان شهر همدان به مطالعه وكتابخواني مجري طرح، 1382.
  [5]   ارزشيابي عملكرد اساتيد دانشگاه آزاداسلامي به منظور ارايه الگوي كارآمد
  [6]   بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان شهرهمدان ازپديده زلزله وراههاي مقابله باآن.1383
  [7]   بررسي رابطه بين مهارتهاي زندگي وپيشرفت تحصيلي دانشجويان آزاداسلامي.
  [8]   مقايسه وضعيت رواني دانش آموزان تحت حضانت والدين باتك والدي .
  [9]   علل افت تحصيلي دانش آموزان شاهد.سازمان آموزش وپرورش
  [10]   بررسي ديدگاه اوليا، مديران و دبيران نسبت به دفترچه هاي نوروزي. همكار طرح.
  [11]   راههاي حصول مشاركتهاي مردمي در آموزش و پرورش، مجري استاني(طرح كانون منطقه يك كشوري).
  [12]   ) تأثير آموزش روش تحقيق بر نگرش و عملكرد تحصيلي دانش آموزان و معلمان دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه تحصيلي، مجري ، 1379
  [13]   بررسي تنگناها و مشكلات مدارس فني و حرفه اي و كاردانش استان