فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/11/27   
از تاریخ   1395/11/09   تا تاریخ   1396/03/10
از تاریخ   1395/11/09   تا تاریخ   1396/03/10
از تاریخ   1395/11/09   تا تاریخ   1396/03/10
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
معاونت معاونت spssآمارپیشرفته دفترمعاونت معاونت دفترمعاونت 
یکشنبه
معاونت... دفترمعاونتشورای... شورای... آمارپیشرفته/زوج آمارمشاوره... 
دوشنبه
آماردکتری دفترمعاونتآموزش... استثنایی شورای... شورای... 
سه شنبه
آماراستنباطی نظریه...شورای... شورای... معاونت... دفترمعاونتمشاوره... 
چهار شنبه
آمارزوج معاونت آماراستنباطیاستثنایی اجتماعی معاونت پژوهش دفترمعاونت 

از تاریخ   1395/11/09   تا تاریخ   1396/03/10
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20