صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 11670

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/06/20   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
جداسازي و شناسايي باكتري هاي اسيد لاكتيكي از شكمبه گوسفند مهربان
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
شناسايي ژن توكسين شوك توكسيك در استافيلوكوكوس اورئوس هاي جداشده از نمونه هاي شيرمشكوك به ورم پستان در گاوداري هاي صنعتي همدان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
شناسايي ژن مقاومت به متي سيلين و پروفايل مقاومت آنتي بيوتيكي استافيلوكوكوس اورئوس هاي جدا شده از نمونه هاي شير مشكوك به ورم پستان در گاوداري
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
ررسي آلودگي به باكتري پاستورلا در قسمت فوقاني دستگاه تنفس گاوهاي كشتار شده در كشتارگاه مريوان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
جدا سازي و شناسايي استرپتوكوكوس از ماهيان قزل آلاي رنگين كمان در شهرستان سيروان - استان ايلام
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
شناسايي ژن انتروتوكسين A در استافيلوكوكوس اورئوس هاي جدا شده از برخي شيريني هاي تر عرضه شده در سطح شهر همدان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
شناسايي ژن مقاومت به متي سيلين در استافيلوكوكوس اورئوس هاي كواگولاز مثبت جدا شده از پنير سفيد ايراني سنتي عرضه شده در شهر همدان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
ررسي فنوتيپي و ژنوتيپي توانايي تشكيل بيوفيلم استافيلوكوكوس اورئوس هاي جدا شده از منابع مختلف و تعيين خواص ضدبيوفيلمي تعدادي اسانس گياهي بر
کاربردیراهنمادکتری
تعيين تيپ ژنتيكي استافيلوكوكوس اورئوسهاي جدا شده از منابع مختلف بر اساس كاست كروموزومي SCCmec) mec) و پلي مورفيسم ژن هاي coa و spa
تحقیقاتی-کاربردیراهنمادکتری
جداسازي استافيلوكوكوس اورئوس از نمونه هاي شير گاوهاي مبتلا به ورم‎پستان باليني در گاوداري هاي صنعتي شهرستان همدان در سال 1395
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد