فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   ايران در آغاز شهرنشيني  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 28013004
رشته باستانشناسي
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی بهار