فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/10/24   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
باستانشناسي پيش از تاريخ ايران باستانشناسيهمه گرایش ها1391پاییزاخبارتمرین هانمرات
باستانشناسي آغاز شهرنشينيباستان شناسيهمه گرایش ها1390بهاراخبارتمرین هانمرات
کاوشهاي باستانشناسيباستانشناسيهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
حفظ آثار باستاني (1)باستانشناسيهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
پايان نامهباستانشناسيهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
باستانشناسي پيش ار تاريخ بين النهرينباستانشناسيهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
باستانشناسي پيش از تاريخ ايران باستانشناسيهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
حفظ آثار باستاني (1)باستانشناسيهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
ايران در آغاز شهرنشينيباستانشناسيهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
آشنائي با حفاظت و مرمت آثار و روشهاي آنباستانشناسيهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
كارآموزي كاوش باستانشناسي دوره پيش از اسلامباستانشناسيدوران تاريخي1389بهاراخبارتمرین هانمرات