فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/03/14   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیباستانشناسيدانشگاه تهران 1372
کارشناسی ارشدباستانشناسيدانشگاه تربیت مدرس 1375
دکتریباستانشناسيدانشگاه تهران 1387