فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

عضويت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/03/20   
 
عنوان كميته عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 انجمن باستان شناسان ایران  عضو  1376/01/01    
 عضو پروژه تحقیقاتی CZAP  معاون هیات -سرپرست بخش بررسی میدانی      پروژ بزرگ باستان شناسی زاگرس از دوره فراپارینه سنگی به نوسنگی یک پروژه بزرگ بزرگ بین المللی است که به سرپرستی دکتر یعقوب محمدی فر از ایران وOGER MATTHEWS از دانشگاه UCL در حال انجام می باشد . در فصل نخست این پروژه در سال جاری اینجانب عهده دار بخش مربوط به برسی ناحیه ای این پروژه بودم در منطقه مورد پژوهش موفق به کشف تعداد 12 محوطه مهم وحداقل یک غار از دوران پارینه سنگی شدم تا در فصل بعدی مورد کاوش و تحقیقات کاملتر قرار گیرد .
 انجمن باستان شناسی ایران  عضو  1390/08/20