فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/03/20   

«   پايان نامه‌هاي در حال انجام   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
مطالعه ارتباط بین فرم و نقش بر روی سفالهای دوره مفرغ میانی و جدید زاگرس میانی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه ساختار و پراکنش تدفین های گور خمره ای در منطقه مریوان -کردستان
تحقیقاتیممتحنکارشناسی ارشد
نوسنگی در گیلان غرب (زاگرس مرکزی)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد