فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/08/01   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
كليات منطقعلوم تربيتيهمه گرایش ها1397پاییزاخبارتمرین هانمرات
اخلاق و تربيت اسلاميعلوم تربيتيهمه گرایش ها1397پاییزاخبارتمرین هانمرات
جامعه شناسي آمورش و پرورشعلوم تربيتيهمه گرایش ها1397پاییزاخبارتمرین هانمرات
اخلاق و تربيت اسلاميعلوم تربيتيهمه گرایش ها1397پاییزاخبارتمرین هانمرات