فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/09/26   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و رضایت شغلی دبیران شهرستان نهاوند
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
تحلیل محتوای ساحت های ششگانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از منظر نهج البلاغه
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
بررسی رابطه تفکر انتقادی با بهداشت روانی مدیران مدارس متوسطه نهاوند
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
اهداف تربیت اسلامی از منظر شهید مطهری
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
پدیدارشناسی مسائل آموزش عالی شهرستان نهاوند از دیدگاه رؤسای دانشگاههای شهرستان
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی
بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر خوانش انتقادی دانشجویان زبان انگلیسی
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد