فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1385/05/05   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
الكتروسنتز مشتقات يددار و برم دار دي بنزوئيل متان و دايمدون واندازه گيري كاتاليتيك استيل استون و 4-هيدروكسي كومارين
نسرین اکابری
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي رفتار الكتروشيميايي كتكول ها در حضور باربيتوريك اسيد و برخي مشتقات آن به منظور سنتز مشتقات جديدي از اسپيرو و دي اسپيروپيريمسدين
حسن گودرزی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي رفتار الكتروشيميايي كتكول ها در حضور بنزن سولفينيك اسيد و تولوئن سولفينيك اسيد به منظور سنتز مشتقات جديد سولفون
رمضانعلی راه چمنی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تهيه 1و4 نفتوکينون از آلفانفتول به روش الکتروشيميايي با استفاده از الکترود PbO2
حسینی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي رفتار الكتروشيميايي كتكول و برخي مشتقات آن در حضور 4-هيدروكسي-6-متيل-2-پايرون.
زینت فروغی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه رفتار الكتروشيميايي كوئرستين و مشتقات دي هيدروكسي بنزوييك اسيد در حضور بنزن سولفينيك اسيد و 4-تولوئن سولفينيك اسيد
مریم ملک زاده
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
اكسيداسيون الكتروشيميايي كتكولها در حضور بتادي كتونها-كاربرد در سنتز الكتروشيميايي تركيبات آلي
محمد رفیعی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه رفتار الكتروشيميايي كتكول ها در حضور 1و3-ايندن دي اون و سنتز الكتروشيميايي مشتقات جديد كتكول
نسرین شکرلب
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
اكسيداسيون الكتروشيميايي مشتقات كتكول در حضور دي بنزيل آمين
مهدی حصاری
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بهينه سازی سنتز الکترواکسييداسيون کلسيم گلوکونات
ابراهیم دهبانی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی سينتيكي واکنش ارتوبنزوکينون حاصل از اکسايش کتکول با دی اتيل آمين
کاظمی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
اكسيداسيون الكتروشيميايي مشتقات كتكول در حضور مشتقات ملدرام‌اسيد و تشكيل كمپلكس كينهيدرون
حسن شایانی جم
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه رفتار الكتروشيميايي كتكول ها در حضوريون آزيد و سنتز الكتروشيميايي مشتقات جديد ارتوبنزوکينون
طاهره شریعت منش
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه رفتار الكتروشيميايي كتكول ها در حضور يون نيتريت
آتری آریاپاد
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی الکتروشیمیائی،اندازه گیری ثابت سرعت و الکتروسنتز ترکیبات جدید آلی بر اساس واکنشهای افزایش مایکل و دیلز آلدر
اسماعیل تماری
تحقیقاتیراهنمادکتری
بررسی رفتار الكتروشيميايي كتكول ها در حضور نوکلئوفيل هايي همچون آنيون سيانيد و برخی بتادی کتون ها نظير 2-استيل سيكلوپنتانون و 2-استيل سيكلوه
علیمرادی
تحقیقاتیراهنمادکتری
اكسيداسيون الكتروشيميايي كتكول ها در حضور تيواوره و بهينه سازي شرايط الكتروليز
دولتی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي رفتار الكتروشيميايي ليگند SPDNF به تنهايي و در حضور Pb++ در سطح الكترود قطره جيوه
مهدی الهیاری
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
اكسيداسيون الكتروشيميايي كتكول و مشتقات آن در حضور ايندول
سارا دهدشتیان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
سنتز الكتروشيميايي 4و5-دي آمينوارتوبنزوكينون در شرايط گالوانواستاتيك و بررسي هاي كمي
مریم شجاعی فرد
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
اكسيداسيون الكتروشيميايي برخي از مشتقات كتكول در حضور 3-هيدروكسي-1-هيدروژن فنالن-1-اون
آمنه امانی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
سنتز الكتروشيميايي نمك برومات
صنیعی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
سنتز الكتروشيميايي 3-استيل-5و6-دي هيدروكسي-3-متيل بنزوفوران و 3-استيل-5- هيدروكسي-3-متيل بنزوفوران در شرايط گالوانواستاتيك و بررسي هاي كمي
فلاحی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
اكسيداسيون الكتروشيميايي مشتقات كتكول در حضور تری فنيل فسفين
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی الکتروشيميايی مشتقات کتکول در محيط¬های غير بافری، بافر بوراکس و در حضور نوکلئوفيل های مختلف
تحقیقاتیراهنمادکتری
مطالعه رفتار الكتروشيميايي 4-نيتروكتكول در حضورآريل سولفينيک اسيد ها و الکتروسنتز زوجی مشتقات ارگانوسولفون
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
روش سریع و آسان برای اندازه گیری اسپکتروفتومتری سورفکتانتهای کاتیونی با استفاده از کمپلکس های سه تایی آلومنیوم و بریلیوم-کرومازورول-سورفکت
تحقیقاتیمشاوردکتری
بررسی رفتار الكتروشيميايي استامينوفن در حضور برخی نوکلئوفيل ها
تحقیقاتیمشاوردکتری
سولفون دار کردن الکتروشيميايي 4-ترشيو بوتيل کتکول و تعيين ثابت سرعت همگن سولفون دار کردن مشتقات کتکول
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
اکسیداسیون الکتروشیمیایی کتکول ها در حضور برخی از آزاکراون اترها
تحقیقاتیممتحنکارشناسی ارشد
مطالعه الکتروشیمیایی 4-(1-پیپرازینو)فنول و رزازورین
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه الکتروشیمیایی کتکولها در حضور بنزوییل نیترو متان و سنتز الکتروشیمیایی کمپلکس مس با اورتو آمینو فنول ها
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد