صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 35032

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیشيميشيمي فيزيكمازندران1369
کارشناسی ارشدشيميشيمي فيزيكتربیت مدرس1372
دکتریشيميشيمي فيزيكتربیت مدرس1377