صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 35103

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1388/03/05   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس داخلي بين ماده فعال سطحي(هايامين)وبتا سيكلو دكسترين
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس داخلي بين يك سري هومولوگ ازان-آلكيل تري متيل آمونيوم برميد با آلفا و بتا سيكلودكسترين
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس بين مواد فعال سطحي يوني بارنگها
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
(1) بررسي ترمودینامیکی برهم‌كنش بين ستيل تري متيل آمونيوم برمايد و آنزيم آسپرژيلوس نيجر سلولاز در محيط آبي با استفاده از تكنيك پتانسيومتري
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش دسته اي از داروهاي ضد افسردگي با قندهاي حلقوي با استفاده از تكنيك هاي هدايت سنجي و پتانسيومتري
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه اثرات سینرژیسم ماده فعال سطحی کاتیونی هایامین و ماده فعال سطحی غیریونی تریتون X-100
زهرا فعله گری
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه برهمكنش دسته اي از داروهاي ضد تهوع با قندهاي حلقوي در محيط مخلوط آب-الكل و در حضور مواد افزودني
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه تاثير دما، قدرت يوني، pH و افزودنيهاي آلي بر پيوند شدن ماده فعال سطحي ستيل تري متيل آمونيوم برميد به آلبومين سرم گاوي
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه ترموديناميكي برهمکنش يک سري هومولوگ از ترکيبات الکيل تري متيل آمونيوم برميد و هموگلوبين گاو با استفاده از روش پتانسيومتري
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه رفتار كشش سطحي تعدادي از مخلوطهاي دوتايي الكلها و دي اُلها
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
1-مطالعه نظري تشکيل کمپلکس داخلي بين سيکلودکسترينها با برخي داروها و سورفکتنت ها ، 2-شبيه سازي جذب گازها بر روي نانولوله هاي كربني
فن آوري نانوراهنمادکتری
مطالعه مکانيسم برخي فرآيندهاي کاتاليزوري ناهمگن با استفاده از تئوري UBI-QEP
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد