صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 12533

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/19   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
شبيه سازی خوشه‌های کربنی و بررسی خواص فرکتالی مربوط به آنها
کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
مطالعه ويژگيهاي سطح يک لايه نازک ساخته شده با نانو ذرات اکسيد اينديوم قلع: رهيافت فرکتالي
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی وﻳژگی های اﭘﺘﻴﻜﻲ و ريخت شناسی لايه های نانومتری اﻛﺴﻴد اﻳﻨدﻳوم آلاﻳﻴده با قلع
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد