فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1392/07/11   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیروانشناسيبالينيعلامه طباطبایی1373
کارشناسی ارشدروانشناسيعلامه طباطبایی1375
دکتریروانشناسيروانشناسي تربيتيعلامه طباطبایی1383