فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/12/19   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
هنجاریابی آزمون نگرش به زمان و بررسی رابطه آن با بهزیستی روانی و پیشرفت تحصیلی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
ساخت و هنجاریابی آزمون حساسیت زیباشناسی در دانش آموزان شهر همدان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
ساخت آزمون هوش زیباشناسی و بررسی امکان جایگزینی آن با هوش طبیعت گرایانه و موسیقایی گاردنر
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
ساخت بسته آموزش زیباشناسی و بررسی رابطه آن با سلامت روانی دانش آموزان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی عوامل اقتصادی موثر بر سلامت روان
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
تاثیر بسته آموزشی فوردایس بر افزایش شادی دانش آموزان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تاثیر خودتنظیمی گام به گام بر کنترل رفتار مطالعه، انگیزه و عملکرد تحصیلی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تاثیر لالایی مادران بر آرامش نوزادان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
میزان شیوع انواع خشونت در زنان و مردان زوج های با زن و مرد قوی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
بررسی تاثیر موسیقی بر شادی دانش آموزان دبستانی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
بررسی تاثیر شاهنامه خوانی بر افزایش حس میهن پرستی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
ساخت بسته آموزش زیباشناسی موسیقی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
یادگیری ماز در موشهای با و بدون نجربه یادگیری ماز
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
وضعیت شادی در دانش آموزان و عوامل مرتبط با آنها
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی و شناسایی مولفه های تربیت از دیدگاه والدین ایرانی
تحقیقاتیراهنمادکتری