فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/03/07   
 
عنوان طرح
  [1]   سنتز چند كمپلكس هفت كئوردينه و مطالعات تئوري بر روي اين نوع از تركيبات
  [2]   تعيين ساختار تعدادي از كمپلكس هاي بازشيف با يك بازوي جانبي و تركيبات حاصل از آنها و
  [3]   مطالعات تئوریک بر روی گونه های پنج کوئوردینه PF 5-n Cln (n=0-5)
  [4]   سنتز لیگاندهای جدیدد هفت دندانه و کمپلکس های مربوطه و مطالعات تئوریک بر روی آن ها
  [5]   سنتز چند کمپلکس هفت کوئوردینه و مطالعات تئوری بر روی این قبیل از ترکیبات
  [6]   سنتز و شناسایی لیگاندهای پلی آمین و لیگاندهای زنجیرباز و بزرگ حلقه باز-شیف به عنوان مدل برای ترکیباتی که در طبیعت وجود دارد
  [7]   سنتز و شناسایی دو بیس یورازول جدید با اتصال دهنده کریپتوفیکس-22 و پی پرازین و مطالعه نظری آنها توسط روش های مکانیک مولکولی، نیمه تجربی و آغازین
  [8]   سنتز تعدادی از لیگاندهای سه پایه ای حاوی گروه های نیتروژن و اکسیژن، برخی شیف بازهای آن ها و همچنین کمپلکس های مربوطه
  [9]   مطالعه تئوریک بر روی پروتون خواهی تعدادی از لیگاندهای آلیفاتیک تترا آمین خطی
  [10]   مطالعه بر روی همبستگی بین ماکروپروتون خواهی برخی کمپلکس های فلزی با ثابت های تشکیل آنها در محلول، کمپلکس های مس یک سری از تترا آمین های آلیفاتیک سه پایه ای