فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/03/05   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
شيمي معدني 2شيميهمه گرایش ها1390بهاراخبارتمرین هانمرات
كاربرد گروپ تئوري در شيميشيميهمه گرایش ها1390بهاراخبارتمرین هانمرات
زبان تخصصي شيميشيميهمه گرایش ها1390بهاراخبارتمرین هانمرات
زبان تخصصي شيميشيميهمه گرایش ها1390بهاراخبارتمرین هانمرات