فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/07/22   

«   پايان نامه‌هاي در حال انجام   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
مطالعات تئوری بر روی بر هم کنش برخی از مشتقات 18-کرون-6 با آمین های پروتونه شده و کاتیون های فلزی مختلف در هر دو فاز گاز و محلول
یزدان مقصود
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
سنتز و شناسایی کمپلکسهای فلزی برخی از تترا آمین ها و باز شیف های تعدادی از آن ها و مشتقات آنیلین
تحقیقاتیراهنمادکتری


«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
سنتز و شناسایی چند لیگاند باز شیف با اتمهای دهنده N و O وکمپلکس ها و لیگاندهای حاصل از احیاء آنها
سیده مهناز نوری
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
سنتز و شناسایی لیگاند های بزرگ حلقه باز شیف و غیر باز شیف حاصل از تراکم تعدادی از تترا آمین های سه پایه ای با چند دی آلدهید و کمپلکس های مربوطه
منیره احمد نژاد چهره
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
سنتز و شناسایی لیگاند های باز شیف بزرگ حلقه مشتق شده از تراکم تعدادی از دی آلدهید ها و آمین tren و کمپلکس های مربوطه با تعدادی از یون های فلزی
فرزانه عزیز زاده آرائی
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
مطالعات نظری بر روی تعدادی از کمپلکس های لیگاند های بالقوه هفت دندانه (N7) سه پایه ای
سید امر اله جاور سینه
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
سنتز تعدادی از لیگاند های چند دندانهحاوی گروه های پیریدین، فنل و کربوکسیلات و کمپلکس های مربوطه
رضا گلبداغی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
سنتز و شناسایی لیگاند (ایلید) جدید فسفر دار و کمپلکس های آن با فلزات پالادیوم (II)، پلاتین (II)، جیوه (II) و نقره (I)
پروین مسیبیان
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
سنتز و شناسایی چند لیگاند سه پایه ای بالقوه هفت دندانه (N4O3) و بررسی واکنش آنها با یون های فلزی لانتانیوم (III)، گادولینیوم (III) و ساماریوم (III)
لیلا داودی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
معرفی پروتون خواهی جدید برای مولکولهای پلی بازی و کمپلکس های مربوطه در فاز گاز
مهدی بیات
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعات تئوریک بر روی پروتون خواهی تعدادی از لیگاند های آلیفاتیک دی و تری آمین و کمپلکس های روی (II) آنها در فاز گازی
فرشته یعقوبی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
سنتز و شناسایی چند لیگاند باز شیف از کتکول و مشتقات آن و کمپلکس های مربوطه
مریم شایسته
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
سنتز و شناسایی لیگاند (ایلید) جدید فسفر دار و کمپلکس های مربوطه با پالادیوم (II)، جیوه (II) و نقره (I)
فاطمه اخلاقی باقرجری
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
مطالعات تئوریک بر روی پروتون خواهی تعدادی از لیگاند های تری آزا سیکلو آلکان و کمپلکس های نیکل، مس، روی و کادمیم آنها در فاز گاز
امیر شوشتری
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
سنتز و شناسایی لیگاندهای بزرگ حلقه باز شیف مشتق شده از دی آلدهید حاوی پی پرازین و تعدادی از آمین های آلیفاتیک و کمپلکس های مربوطه با برخی از ی
پریسا ارژنگی
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
مطالعات تئوریک بر روی پروتون خواهی تعدادی از لیگاند های آلیفاتیک تترا آمین خطی و کمپلکس های فلزی مربوطه
یاسین قلی ئی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
سنتز و شناسایی چند لیگاند متقارن و نامتقارن سه پایه ای بالقوه هفت دندانه و بررسی واکنش آنها با یون های فلزی
سمیه مرادی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های فلزی بزرگ حلقه و غیر حلقه ای مشتق شده از برخی از لیگاندهای حاوی پیریدین، آمین و کربوکسیلات
رضا گلبداغی
تحقیقاتیراهنمادکتری
مطالعات تئوریک بر روی پروتون خواهی تعدادی از لیگاندهای تترا آزاسیکلو آلکان و کمپلکس های مس و روی آنها در فاز گاز
هامون محمدیاری
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
سنتز و شناسایی لیگاندهای سه پایه ای باز شیف حاوی گروه آزو و کمپلکس های مربوطه با برخی از یون های فلزی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعات تئوریک بر روی ساختار و پروتون خواهی تعدادی از اتر های تاجی و کمپلکس های آنها با برخی از فلزات
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعات تئوری بر روی پروتون خواهی برخی از مشتقات نیتروژن دار فولرن و بررسی تعدادی از کمپلکسهای فلزی نانو مربوطه
فن آوري نانوراهنماکارشناسی ارشد
سنتز و شناسایی تعدادی از لیگاندهای شیف باز سه پایه ای بالقوه هفت دندانه حاوی گروههای تیوفن و فوران و کمپلکس های مربوطه
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعات تئوری بر روی واکنش های تراکمی بین تعدادی از پلی آمین ها و دی کتون ها یا دی آلدهیدها و پروتون خواهی کمپلکس های مربوطه که دارای گروههای
تحقیقاتیراهنمادکتری
سنتز و شناسایی تعدادی از لیگاندهای سه پایه ای و مطالعه بر همکنش آنها با آنیون ها و کاتیون های مختلف
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعات تئوری بر روی پیوند XY در ترکيبات RHXYR
فرحناز ملکی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد