فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/11/03   
از تاریخ   1390/11/23   تا تاریخ   1391/04/02
از تاریخ   1391/07/01   تا تاریخ   1391/10/30
از تاریخ   1390/11/23   تا تاریخ   1391/04/02
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
دانشجویان...دانشکده دانشجویان...زبان... 
یکشنبه
دانشجویان...جلسه... معدنی2 تئوری... 
دوشنبه
دانشجویان...دانشکده دانشجویان... 
سه شنبه
 Meeting... دانشجویان...تئوری... 
چهار شنبه
زبان... دانشکده معدنی2 دانشجویان... 
پنجشنبه
 دانشجویان... 

از تاریخ   1391/07/01   تا تاریخ   1391/10/30
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
حضور... زبان... مراجعه... 
یکشنبه
حضور...جلسه... شیمی... کاربرد... 
دوشنبه
حضور... مراجعه... زبان... 
سه شنبه
حضور... شیمی... مراجعه... کاربرد... 
چهار شنبه
حضور... مراجعه...