صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/09/27   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  مدير کل تربيت بدني و فعاليت هاي فوق برنامه      
  رئيس دانشگاه پيام نور مرکز همدان      
  معاون اداري و مالي دانشگاه بوعلي سينا      
  رئيس دانشکده ادبيات و علوم انساني      
  عضو هیات تحریریه مجله علمی – ترویجی پژوهش علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا      
  عضو هیات تحریریه مجله علمی- پژوهشی مدیریت ورزشی (حرکت ) دانشگاه تهران      
  عضو هیات تحریریه مجله علمی- پژوهشی مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی) پژوهشکده وزارت علوم