صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 23928

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/08/26   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]شاه آبادی، ابوالفضل "بررسی عوامل تعيين کننده بهره وری کل عوامل ايران"، فصلنامه‌ علمی و پژوهشی نامه مفيد, شماره 9 (38 اقتصاد)، مهر و آبان 1382، صص 58-27. ، منتشر شده در « نامه مفيد » ، سال 1387
  [2]شاه آبادی، ابوالفضل "نقش موجودی سرمايه بخش خصوصی در رشد درونزا (مطالعه موردی ايران)"، فصلنامه علمی و پژوهشی نامه مفيد، شماره 8 (31 اقتصاد)، مهر و آبان1381، صص 122-101.
  [3]شاه آبادی، ابوالفضل "بررسی عوامل تعيين کننده رشد اقتصادی ايران"، فصلنامه علمی و پژوهشی نامه مفيد، شماره 7 (27 اقتصاد)، پاييز 1380، صص 199-169.
  [4]شاه آبادی، ابوالفضل "بررسی نقش تجارت خارجی, سرمايه انسانی و سرمايه گذاری مستقيم خارجی بر بهره وری کل عوامل ايران"، فصلنامه علمی و پژوهشی جستارهای اقتصادی, شماره 4(7)، بهار و تابستان 1386، صص 29-1.
  [5]شاه آبادی، ابوالفضل و محمودی، عبدا.. "بررسی عوامل تعيين کننده سرمايه گذاری مستقيم خارجی (مطالعه موردی ايران)"، فصلنامه علمی و پژوهشی جستارهای اقتصادی, شماره 3 (5)، بهار و تابستان 1385، صص 126-89.
  [6]شاه آبادی، ابوالفضل و کميجانی، اکبر "بررسی اثر فعاليتهای تحقيق و توسعه داخلی و خارجی بر بهره وری کل عوامل توليد ايران"، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشنامه بازرگانی، شماره 5 (18)، بهار 1380، صص68-29.
  [7]شاه آبادی، ابوالفضل, کريم کشته, محمد حسين و محمودی, عبدالله "بررسی اثر علل اقتصادی فرار مغزها (مطالعه موردی ايران)"، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشنامه بازرگانی, شماره 10 (39)، تابستان 1384، صص81-39.
  [8]شاه آبادی، ابوالفضل "بررسی اثر فعاليتها و سياستهای اقتصادی دولت بر رشد اقتصاد ايران"، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشنامه اقتصاد, شماره 7 (3(پياپی 26)، پاييز 1386، صص 211-181.
  [9]شاه آبادی، ابوالفضل "منابع رشد بخش صنايع و معادن اقتصاد ايران"، فصلنامه علمی و پژوهشی جستارهای اقتصادی, شماره 2 (4)، پاييز و زمستان 1384، صص 80-55.
  [10]شاه آبادی، ابوالفضل "منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ايران"، فصلنامه علمی و پژوهشی جستارهای اقتصادی,شماره 2 (3)، بهار و تابستان 1384، صص 60-35.
  [11]شاه آبادی، ابوالفضل "منابع رشد اقتصاد ايران"، فصلنامه علمی و پژوهشی نامه مفيد, شماره 11 (48 نامه اقتصادی)، تير 1384، صص 42-19.
  [12]شاه آبادی، ابوالفضل "بررسی اثر بهره وری کل عوامل بر قدرت رقابت پذيری (مطالعه موردی ايران)"، فصلنامه علمی و پژوهشی نامه مفيد, شماره 10 (45 اقتصاد)، آذر و دی 1383، صص 169-139.
  [13]شاه آبادی، ابوالفضل و ازوجی، علاالدين "نقش سرمايه گذاری مستقيم خارجی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در جهت همکاريهای منطقه ای و بين المللی با تاکيد بر ج. ا. ا"، مجموعه مقالات همايش گسترش همکاری بين کشورهای اسلامی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1379.
  [14]شاه آبادی، ابوالفضل "چالشها و چشم اندازهای بهره وری در اقتصاد ايران"، همايش برنامه چهارم، اسفند ماه 1383.
1  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] 2. شاه آبادی، ابوالفضل و ازوجی، علاالدين "نقش سرمايه گذاری مستقيم خارجی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در جهت همکاريهای منطقه ای و بين المللی با تاکيد بر ج. ا. ا"، همايش گسترش همکاری بين کشورهای اسلامی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1379. ،همايش همايش گسترش همکاری بين کشورهای اسلامی ،تاريخ 1377/07/12 تا 1377/07/13
  [2] بررسي نقش فعاليتهاي تحقيق و توسعه در صادرات غيرنفتي اقتصاد ايران ، ابوالفضل شاه آبادی و سهيلا ميرزا بابازاده ،همايش اولين همايش ملی توسعه فعاليتهای اقتصادی ،تاريخ 1387/10/04 تا 1387/10/05 ، واقع در سازمان مرکزی دانشگاه پيام نور
1  
کتاب ها
  [1]تجارت بین الملل ، ابوالفضل شاه آبادی، رقیه پوران و مهدی جعفری ، انتشارات دانشگاه حضرت معصومه (ع) قم ، سال 1391
1