صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 13377

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/01/25   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
فارسي1رياضيهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
مباني عرفان و تصوفزبان وادبيات فارسيهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
متون نظم 4 قسمت 4 حديقه سنائيزبان وادبيات فارسيهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
نظم فارسي 5 گلشن راززبان وادبيات فارسيهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
رساله پايان نامه تحصيليزبان وادبيات فارسيهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات
ادامه پايان نامه 4 واحديزبان وادبيات فارسيهمه گرایش ها1389بهاراخبارتمرین هانمرات