صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 13384

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/01/29   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
جنبه های بلاغی در شعر اخوان ثالث
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تحلیل ونقد و بررسی آثار طاهره صفارزاده
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
جلو ه های انقلاب اسلامی در شعر شاعران معاصر ( قیصر امین پور ،حسن حسینی )
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
جلوه های از اندیشه های معنوی ومینوی در شاهنامه فردوسی با تاکید بر دو بخش اساطیری و پهلوانی
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی مسائل اجتماعی در آثار سعدی ( کلیات )
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
زمینه های اجتماعی در اشعار دکتر شفیعی کدکنی ( م . سرشک )
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تحلیل و تصحیح دیوان اشعار حمید همدانی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی ساختاری حکایتهای جوامع الحکایات سدید الدین عوفی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
شخصیت پردازی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تطبیقی افکار واندیشه های عرفانی مولوی و تاگور
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
جلو ه های طبیعت در شعر شاعران معایر ( محمد حسن شهریار ،رهی معیری )
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
صور خیال اشراقی در آثار دو شاعر سبک خراسانی ( منوچهری و فرخی )
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
مقایسۀ تصویرگری ونقش آفرینی در دیوان منوچهری دامغانی وسهراب سپهری
تحقیقاتیمشاورکارشناسی
بررسی ویژگی های شخصیتهای داستانی کلیدر محمود دولت آبادی
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بازتاب مسائل اجتماعی در سروده های سیمین بهبهانی
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی تطبیقی سفرنامه های خیالی رسالة الغفران ابوالعلا ء معری ،سیر العباد سنایی و کمدی الهی دانته
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی و تحلیل زیبابب شناسانۀ سروده های مهدی اخوان ثالث از دیدگاه علم بلاغت
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی سبک لباب الالباب عوفی و تجزیه وتحلیل انتقادی شرح احوال بیست شاعر از این تذکره
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بازتاب فرهنگ ایرانی در شاهنامۀ فردوسی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی دیدگاه عرفا در بارۀ نفس از منظر صور خیال (با تکیه بر آثار برجستۀ منظوم و منثور تا قرن هشتم
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی زیبایی شناسی صور خیال در اشعار محمد رضا شفیعی کدکنی ( م . سرشک )
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
شیوه های ارتقای کیفیّت آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس مقطع راهنمایی شهرستان کبودر آهنگ
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
برخورد شاعران با فرهنگ و فلسفۀ غرب از آغاز تا قرن ششم
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
اومانیسم در ادّبیات عرفانی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی و مقایسۀ فکری _ تطبیقی رمانهای پنج رمان نویس قبل از انقلاب ( صادق چوبک ،احمد محمود ،سیمین دانشور ،تقی مدّرسی وجمال میر صادقی )با رمانهای
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
فرهنگ لغات و اصطلاحات مهم تفسیر ابوالفتوح رازی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی چهر ۀ حسنک وزیر در آثار منظوم و منثور عصر غزنوی
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی اشعار شاملو با توجه به دیدگاه های فرمالیستی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی و نقد زیبایی شناسانۀ غزلیلت محمد بهمنی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تحلیل و بررسی شعر غیر رسمی در عهد صفوی
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی زمینه های رمانتیسم در اشعار نیما یوشیج
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
مظاهر تصوف ایرانی در شعر صلاح عبدالصبور (بررسی موردی مضمون حیرت و شخصیت حلاج )
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی تطبیقی سلسله کیانیان در شاهنامه (از پادشاهی کیقباد تا پایان داستان بیژن و منیژه )با کتب تاریخی قرون چهارم و پنجم
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تصحیح دیوان ندیم مشهدی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
ریشه یابی توتم در شاهنامه فردوسی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی هبوط آدم در ادبیات عرفانی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
نقش گرایش های مارکسیستی در شعر معاصر
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
طبیعت گرایی در سبک خراسانی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی شخصیت های حماسی در شعر شاعران برجسته سبک عراقی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
روشنفکران ادیب تکفبر شده ایرانی از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی زمینه های ناتورالیسم در ادبیات معاصر ایران
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
ساختار گرایی در اسرارالتوحید
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تأ ملات سیاسی اجتماعی نیما و اخوان ثالث
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تطبیقی کلامی در حدیقه و مثنوی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی عناصر داستان در ویس و رامین
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
سخنوران کرد
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
شرح سمبل های شعر سهراب سپهری
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی اشعار فائز دشتستانی
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
نقش زن در ادبیات سینمایی ایران
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بازتاب دین های باستانی ایرانی در شاهنامه فردوسی
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی تطبیقی دیوان عبد الرحیم هندی با گلستان سعدی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تطبیقی تصویر پردازی در شعر منوچهری وسهراب سپهری
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
حزن ، غم ، مترادفات و مراتب آن در ادبیات عرفانی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی جنبه های اجتماعی حکایت های کلیله ودمنه
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تاثیر پذیری پروین اعتصامی از ناصر خسرو ،انوری و اسدی توسی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تاثیر شاهنامه بر اشعار اخوان ثالث
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی جامعه شناسانه داستان های شهر یار مندنی پور
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
باز تاب فرهنگ ایرانی در شاهنامه فردوسی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی زمینه های تطبیقی کشف الاسرار با تحلیل های تفسیری مولانا در مثنوی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی و تحلیل زیبایی شناسانه سروده های مهدی اخوان ثالث از دیدگاه علم بلاغت
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
زیبایی شناسی سروده های قیصر امین پور
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
انسان مدرن در آثار نمایش نامه نویسان معاصر
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد