فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   عوامل محيطي و تنش  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 23123049
رشته علوم دامي
گرایش تغذيه دام
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1392
ترم تحصیلی بهار