فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/08/30   
از تاریخ   1388/07/02   تا تاریخ   1388/10/15
از تاریخ   1388/07/02   تا تاریخ   1388/10/19
از تاریخ   1390/07/02   تا تاریخ   1390/10/30
از تاریخ   1391/07/02   تا تاریخ   1391/11/06
از تاریخ   1392/06/23   تا تاریخ   1392/10/19
از تاریخ   1392/11/12   تا تاریخ   1393/04/04
از تاریخ   1393/06/29   تا تاریخ   1393/10/31
از تاریخ   1393/06/29   تا تاریخ   1393/10/31
از تاریخ   1391/11/04   تا تاریخ   1392/04/15
از تاریخ   1391/11/10   تا تاریخ   1392/04/15
از تاریخ   1389/11/15   تا تاریخ   1390/04/15
از تاریخ   1389/06/20   تا تاریخ   1389/11/01
از تاریخ   1389/11/02   تا تاریخ   1390/04/15
از تاریخ   1388/11/02   تا تاریخ   1389/04/20
از تاریخ   1393/11/23   تا تاریخ   1394/04/10
از تاریخ   1394/11/15   تا تاریخ   1395/04/25
از تاریخ   1394/11/15   تا تاریخ   1395/04/25
از تاریخ   1388/07/02   تا تاریخ   1388/10/15
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
یکشنبه
اخلاققرائت... ایات... 
دوشنبه
مفردات...جلسه... تفسیر... 
سه شنبه
 زبان... تفسیر... آیات... 
چهار شنبه
 تفسیر... 

از تاریخ   1388/07/02   تا تاریخ   1388/10/19
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20

از تاریخ   1390/07/02   تا تاریخ   1390/10/30
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
یکشنبه
 TAFSIR... زبان... 
دوشنبه
مفردات...جلسه... تفسیر... 
سه شنبه
 زبان...اخلاق... 
چهار شنبه
 تفسیر... ایات... 

از تاریخ   1391/07/02   تا تاریخ   1391/11/06
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
دوشنبه
روشهای... بررسی... 
سه شنبه
زبان...مفردات... تفسیر... 
چهار شنبه
 تفسیر...تفسیر...

از تاریخ   1392/06/23   تا تاریخ   1392/10/19
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
یکشنبه
زبان... بررسی... 
دوشنبه
تفسیر... فقه...زبان... 
سه شنبه
 مفردات... 

از تاریخ   1392/11/12   تا تاریخ   1393/04/04
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
 نقد... آشنایی... 
یکشنبه
زبان... 
دوشنبه
 بررسی... 
سه شنبه
 تفسیر... تفسیر... 
چهار شنبه
علوم... 

از تاریخ   1393/06/29   تا تاریخ   1393/10/31
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
تحقیق...تاریخ... 
یکشنبه
 اخلاق... 
دوشنبه
 تفسیر...تفسیر... 
سه شنبه
فقه... تاریخ...علوم... 

از تاریخ   1393/06/29   تا تاریخ   1393/10/31
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20

از تاریخ   1391/11/04   تا تاریخ   1392/04/15
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
 تفسیر... 
یکشنبه
اخلاق...زبان... بررسی... 
دوشنبه
زبان... 
سه شنبه
 زبان... تفسیر... 

از تاریخ   1391/11/10   تا تاریخ   1392/04/15
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
 فقه...زبان... 
یکشنبه
مکاتب... زبان... 
سه شنبه
 آیات... 

از تاریخ   1389/11/15   تا تاریخ   1390/04/15
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
یکشنبه
فلسفه... آیات...زبان...
دوشنبه
اخلاق... 
سه شنبه
 آیات... تفسیر... 

از تاریخ   1389/06/20   تا تاریخ   1389/11/01
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
یکشنبه
آیات...اخلاق... آیات... 
دوشنبه
مبادی... 
چهار شنبه
اخلاق...مبادی... 

از تاریخ   1389/11/02   تا تاریخ   1390/04/15
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
یکشنبه
فلسفه... آیات...زبان...
دوشنبه
اخلاق... 
سه شنبه
تفسیر...آیات... تفسیر... 

از تاریخ   1388/11/02   تا تاریخ   1389/04/20
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
 ایات... قرائت...
یکشنبه
ایات... زبان... 
دوشنبه
 زبان... 

از تاریخ   1393/11/23   تا تاریخ   1394/04/10
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
دوشنبه
 اخلاق...اخلاق... 
سه شنبه
تفسیر...بررسی... 
چهار شنبه
دانش... تفسیر...اخلاق...

از تاریخ   1394/11/15   تا تاریخ   1395/04/25
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
یکشنبه
 زبان... معارف... معارف 
دوشنبه
 جلسه... زبان... علم...معارف 
سه شنبه
علوم... 

از تاریخ   1394/11/15   تا تاریخ   1395/04/25
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20