فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/11/08   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
سيب شناسي اجتماعيروانشناسيهمه گرایش ها1394بهاراخبارتمرین هانمرات
مقدمات نوروسيكولوژيروانشناسيباليني1394پاییزاخبارتمرین هانمرات
آسيب شناسي رواني 1 (روانشناسي مرضي)روانشناسيهمه گرایش ها1393بهاراخبارتمرین هانمرات
روانشناسي رشد(2)روانشناسيهمه گرایش ها1393بهاراخبارتمرین هانمرات
اعتياد (سبب شناسي و درمان آن)روانشناسيهمه گرایش ها1393بهاراخبارتمرین هانمرات
سمينار در مسائل روان شناسي عموميروانشناسيهمه گرایش ها1393بهاراخبارتمرین هانمرات
روانشناسي فيزيولوژيكروانشناسيهمه گرایش ها1393بهاراخبارتمرین هانمرات
آسيب شناسي رواني 2روانشناسيهمه گرایش ها1393بهاراخبارتمرین هانمرات
روانشناسي اجتماعي كاربردي روانشناسيهمه گرایش ها1393بهاراخبارتمرین هانمرات
روانشناسي رشد (1)روانشناسيهمه گرایش ها1393بهاراخبارتمرین هانمرات
پژوهشهاي عملي (انفرادي) در روانشناسي عموميروانشناسيهمه گرایش ها1393بهاراخبارتمرین هانمرات