فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1385/11/27   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیروانشناسيبالينيدانشگاه تبریز1376
کارشناسی ارشدروانشناسيروانشناسي تربيتيدانشگاه علامه طباطبائی 1381
دکتریروانشناسيروانشناسيدانشگاه علامه طباطبائی1386