فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1393/11/02   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]عوامل مرتبط با افت تحصيلي درس زبان انگليسي در منطقه سردرود ، منتشر شده در « فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبائي » ، سال 1386
  [2]سبكهاي هويت و هيجان خواهي در دانشجويان ، منتشر شده در « روانشناسي معاصر » ، سال 1389
  [3]بررسي عوامل مؤثر بر افت تحصيلي درس رياضي دوره متوسطه ، منتشر شده در « فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه اهواز » ، سال 1389
  [4]مطالعه روند انتقال از عدم تزريق به تزريق هروئين در مصرف كنندگان مواد ، منتشر شده در « فصلنامه علوم پزشكي همدان » ، سال 1389
  [5]عوامل پيش بيني کننده هاي اضطراب رياضي و رابطه آن با افت تحصيلي رياضي ، منتشر شده در « فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبائي » ، سال 1389
  [6]تهيه و اعتبار يابي ابزار سنجش «آمادگي ورودي يادگيرنده به دوره هاي الکترونيکي» ، منتشر شده در « فصلنامه سنجش و اندازه گيري دانشگاه علامه طباطبائي » ، سال 1389
  [7]ساخت و اعتباريابي آزمون مهارت هاي زندگي در افراد وابسته به مواد ، منتشر شده در « رفاه اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي » ، سال 1389
  [8]نگاهی اجمالی بر وضعيت پژوهش درسوءمصرف و وابستگی به مواد در ايران ، منتشر شده در « فصلنامه توانبخشي » ، سال 1390
  [9]بررسي اثربخشي اجتماع درمان مدار بر علايم رواني مردان وابسته به مواد ، منتشر شده در « مجله تحقيقات علوم رفتاري اصفهان » ، سال 1390
  [10]اثر بخشي اجتماع درمان‌مدار بر ارتقاي مهارت‌هاي زندگي و كاهش عود در مردان معتاد ، منتشر شده در « مجلة دانشگاه علوم پزشكي كرمان » ، سال 1390
  [11]بررسي اثر بخشي اجتماع درمان مدار در افزايش عزت نفس و كاهش عود افراد وابسته به مواد ، منتشر شده در « فصلنامه توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي » ، سال 1390
  [12]شناسایی و مقايسه نظام ارزشي دانش آموزان و دبيران مدارس متوسطه شهر همدان ، منتشر شده در « فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز » ، سال 1391
  [13]تأثير رويكرد اجتماع درمان مدار در درمان اعتياد و اختلالات رواني همراه ، منتشر شده در « روانشناسي باليني دانشگاه علامه طباطبائي » ، سال 1391
  [14]رابطه خودپنداره تحصيلي با عملكرد رياضي در دوره راهنمايي ، منتشر شده در « فصلنامه پژوهش در نظام هاي آموزشي » ، سال 1391
  [15]بررسی نیازهای ویژه افراد دارای ناتوانی جسمی: تحقیق کیفی ، منتشر شده در « فصلنامه علوم پزشکی پژوهان همدان » ، سال 1392
  [16]بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر اختلال افسردگي اساسي عودكننده ، منتشر شده در « فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درماني » ، سال 1392
  [17]تأثير آموزش از طريق بازي بر بهبود نگرش رياضي در دانش آموزان ، منتشر شده در « فصلنامه روانشناسي مدرسه » ، سال 1393
  [18]رابطه سبك هاي دلبستگي با اضطراب مرگ در بيماران قلبي ، منتشر شده در « مجله علوم پزشكي كرمان » ، سال 1393
  [19]ارتباط ادراك رفتار والدين با افسردگی و اضطراب در فرزندان: با نقش ميانجي طرحواره هاي ناكارآمد اوليه ، منتشر شده در « فصلنامه پژوهش هاي نوين روانشناختي » ، سال 1393
  [20]بازتاب هوش هیجانی امام علی(ع) در خطبه های «شقشقیه» و «جهاد» ، منتشر شده در « فصلنامه پژوهشنامه علوي » ، سال 1393
1  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] تأثير اجتماع درمانمدار بر پيشگيري از عود اعتياد ،همايش ستاد مبارزه با مواد مخدر ،تاريخ 1386/11/27 تا 1386/11/28
  [2] رابطه هیجان خواهی با کسب هویت در نوجوانی ،همايش سومين كنگره انجمن روانشناسی ايران ،تاريخ 1389/09/02 تا 1389/09/06
  [3] تحليل تجارب اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر پيشگيري از اعتياد ،همايش پيشگيري از اعتياد دانشگاه علوم بهزيستي تهران ،تاريخ 1389/12/26 تا 1389/12/30
  [4] توانايي قدرت نه در پيشگيري از اعتياد ،همايش پيشگيري از اعتياد دانشگاه علوم بهزيستي تهران ،تاريخ 1389/12/26 تا 1389/12/30
  [5] عقايد پيش اعتيادي و اعتياد ،همايش پيشگيري از اعتياد دانشگاه علوم بهزيستي تهران ،تاريخ 1389/12/26 تا 1389/12/30
  [6] گذشت و بخشش از دیدگاه روانشناسی و نهج البلاغه ،همايش دومين همايش نهج البلاغه و علوم انساني در دانشگاه بوعلي سينا ،تاريخ 1393/11/02 تا 1393/11/02
  [7] تفاوت زنان و مردان در نهج البلاغه و قرآن ،همايش دومين همايش نهج البلاغه و علوم انساني در دانشگاه بوعلي سينا ،تاريخ 1393/11/02 تا 1393/11/02
  [8] رابطه هوش معنوي با جهت گيري مذهبي دانشجويان ،همايش معنويت ، قرآن پژوهي و سلامت ،تاريخ 1393/11/02 تا 1393/11/02
  [9] اثربخشي آموزش خوشبيني بر رضايت زناشويي زوجين ،همايش پنجمين همايش ملي آسيب هاي پنهان ،تاريخ 1393/11/02 تا 1393/11/02
  [10] مقايسه هوش هيجاني در زوجين مراجعه كننده براي طلاق و زوجين عادي ،همايش پنجمين همايش ملي آسيب هاي پنهان ،تاريخ 1393/11/02 تا 1393/11/02
1  
کتاب ها
  [1]گردآوري کتاب آزمون کارشناسي ارشد مجموعه روانشناسي ، انتشارات نور علم
  [2]سوء مصرف و وابستگي به مواد در دانشجويان ، انتشارات معاونت فرهنگی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ، سال 1388
  [3]تلخيص نتايج طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته در مرکز تحقيقات سوء مصرف و وابستگي به مواد ، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، سال 1390
1