فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22083055
رشته علوم تربيتي
گرایش مديريت آموزشي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1392
ترم تحصیلی بهار
توضیحات شیوه نمره دهی 14نمره پایان ترم+3نمره تمرین+3نمره فعالیت کلاسی