فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/03/04   
 
عنوان طرح
  [1]   بررسی کتاب ریاضی 2 دوره متوسطه بر اساس اصول انتخاب و سازماندهی محتوی کتاب های درسی
  [2]   بررسی نیاز های اموزشی مدیران واحد های اموزشی شهرستان شفت
  [3]   ارزشیابی برنامه درسی دوره های تکمیلی دانشگاه شیراز
  [4]   بررسی تحلیلی سطوح ایده ال -مدون -عملیاتی-دریافت شده برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه به منظور ارایه الگویی برای برنامه درس مطالعات اجتماعی دوره متوسطه ایران
  [5]   بررسی راه کار های کاربردی افزایش ضریب پوشش تحصیلی دوره های مختلف تحصیلی استان همدان در سال تحصیلی 88-87
  [6]   بررسی توانمندی شغلی مربیان تربیتی دوره ابتدایی شهر تهران و راه کارهای توسعه آن
  [7]   بررسی میزان تبعیت اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی از تیپ های مختلف مدرسی
  [8]   ناظر علمی طرح پژوهشی بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی با میزان سرقت داخل خودرو
  [9]   ناظر علمی طرح نیاز سنجی آموزشی بر اساس تجزیه و تحلیل شغل /فردو سازمان مبتنی بر استاندارد 10015
  [10]   ارزشیابی میزان اثربخشی دوره های آموزشی آموزش انتظامی ، عملیات ویژه و.... بر اساس مدل کرک پاتریک