فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/07/26   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشيعلوم تربيتيبرنامه ربزي درسي1396پاییزاخبارتمرین هانمرات
متون زبان خارجه در مديريت و برنامه ريزيعلوم تربيتيهمه گرایش ها1396پاییزاخبارتمرین هانمرات
روشها و فنون تدريسعلوم تربيتيبرنامه ربزي درسي1396بهاراخبارتمرین هانمرات
اصول برنامه ريزي درسي و تحليل محتواعلوم تربيتيتكنولوژي آموزشي1396بهاراخبارتمرین هانمرات
متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشيعلوم تربيتيمديريت آموزشي1396بهاراخبارتمرین هانمرات
برنامه ريزي درسي ابتدائيعلوم تربيتيبرنامه ربزي درسي1393پاییزاخبارتمرین هانمرات
اصول برنامه ريزي درسي و تحليل محتواعلوم تربيتيتكنولوژي آموزشي1393پاییزاخبارتمرین هانمرات
سنجش و اندازه گيريعلوم تربيتيتكنولوژي آموزشي1392بهاراخبارتمرین هانمرات
سنجش و اندازه گيريعلوم تربيتيمديريت آموزشي1392بهاراخبارتمرین هانمرات
برنامه ريزي درسي ابتدائيعلوم تربيتيتكنولوژي آموزشي1392بهاراخبارتمرین هانمرات
متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشيعلوم تربيتيمديريت آموزشي1392بهاراخبارتمرین هانمرات
ارزيابي نظامهاي كوچك آموزشيعلوم تربيتيتكنولوژي آموزشي1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسيعلوم تربيتيهمه گرایش ها1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
آموزش بزرگسالانعلوم تربيتيمديريت آموزشي1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
آموزش بزرگسالانعلوم تربيتيتكنولوژي آموزشي1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
مسائل آموزش و پرورش ايرانعلوم تربيتيمديريت آموزشي1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
آموزش و پرورش تطبيقيعلوم تربيتيمديريت آموزشي1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
اصول برنامه ريزي آموزشيعلوم تربيتيمديريت آموزشي1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشيعلوم تربيتيبرنامه ربزي درسي1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
برنامه ريزي درسي ابتدائيعلوم تربيتيبرنامه ربزي درسي1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
اصول برنامه ريزي آموزشيعلوم تربيتيمديريت آموزشي1387بهاراخبارتمرین هانمرات
برنامه ريزي آموزش ضمن خدمتعلوم تربيتيمديريت آموزشي1387بهاراخبارتمرین هانمرات
اصول برنامه ريزي درسيعلوم تربيتيمديريت آموزشي1387بهاراخبارتمرین هانمرات
اصول برنامه ريزي درسي و تحليل محتواعلوم تربيتيمديريت آموزشي1387بهاراخبارتمرین هانمرات
اقتصاد آمورش و پرورشعلوم تربيتيمديريت آموزشي1387بهاراخبارتمرین هانمرات
اقتصاد آمورش و پرورشعلوم تربيتيتكنولوژي آموزشي1387پاییزاخبارتمرین هانمرات
متون زبان خارجه در مديريت آموزشيعلوم تربيتيمديريت آموزشي1387پاییزاخبارتمرین هانمرات
آموزش بزرگسالانعلوم تربيتيمديريت آموزشي1387پاییزاخبارتمرین هانمرات
مسائل آموزش و پرورش ايرانعلوم تربيتيمديريت آموزشي1387پاییزاخبارتمرین هانمرات
مسائل آموزش و پرورش ايرانعلوم تربيتيمديريت آموزشي1387پاییزاخبارتمرین هانمرات
متون زبان خارجه در مديريت و برنامه ريزيعلوم تربيتيمديريت آموزشي1387بهاراخبارتمرین هانمرات