فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/07/23   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیعلوم تربيتيمديريت آموزشياصفهان1372
کارشناسی ارشدعلوم تربيتيبرنامه ربزي درسيعلامه طباطبایی1376
دکتریعلوم تربيتيبرنامه ربزي درسيشیراز1386