فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

عضويت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/08/22   
 
عنوان كميته عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 انجمن مطالعات برنامه درسی ایران  عضو  1381/10/01    
 انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران  عضو  1389/07/01    
 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران  عضو  1396/09/02    
 بنياد نخبگان استان همدان  عضوتخصصي ستاد اجرايي برنامه ملي شهاب در استان همدان  1395/07/18    
 كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي  عضو  1393/12/13    
 كميسيون موارد خاص دانشگاه  عضو  1396/04/12    
 كميته منتخب ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثار گر  عضو  1395/08/01    
 شوراي آموزشي كميسيون موارد خاص دانشگاه علمي- كاربردي استان همدان  عضو  1395/08/01    
 شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه  عضو  1395/10/12    
 شوراي دانشگاه  عضو  1395/06/28    
 كميسيون برنامه ريزي آموزشي و درسي دانشگاه جامع علمي- كاربردي  عضو  1396/11/24    
 شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشكده شيمي  عضو  1396/07/25    
 شوراي پ‍ژوهشي دفتر تحقيقات كاربردي ناجا استان همدان  عضو  1392/10/15    
 كار گروه بررسي صلاحيت هاي عمومي اساتيد (مهارت هاي معلمي )  عضو  1394/03/24    
 کمیته علم سنجی دانشگاه  عضو کمیته  1397/07/08    
 کمیته طرح و برنامه دانشگاه  عضو  1397/08/01    
 هیأت تحریریه فصلنامه آموزش پژوهی  عضو  1397/04/24