فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/11/23   

«   پايان نامه‌هاي در حال انجام   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
ارائه مدل برنامه درسی برای پرورش هویت خودشرح حال نویسی دانش آموزان دوره اول متوسطه
صدیقه کاظم پور
تحقیقاتی-کاربردیراهنمادکتری
ارائه الگوي برنامه درسي سلامت براي دانش اموزان دوره دوم ابتدايي
مرضيه مولوي
تحقیقاتی-کاربردیراهنمادکتری
بررسی ویژگی های عناصر اساسی برنامه درسی از منظر رئالیسم انتقادی
ویدا غلامی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
ارزشیابی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی به کودکان در مراکز پیش دبستانی شهر همدان
مینا زارعی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد


«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
بررسی میزان تاکید برنامه درسی ادبیات دوره راهنمائی بر تربیت هنری
الهام چراغزاده
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی میزان تاکید برنامه درسی علوم اجتماعی دوره راهنمائی بر رویکرد انتقادی
مهین طاهری تیز رو
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
مقایسه آموزه های تربیتی دو رویکرد نو گرایی و پسا نوگرایی
فاطمه پورهمدانی
کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی نقش دو رویکرد تربیتی استبدادی و دمو کراتیک بر نگرش دانش اموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 1و6 مشهد نسبت به حجاب
علی اصغر نوری
کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی تطبیقی ابعاد تعلیم و تربیت از منظر دو رویکرد معرفت شناسی تجربه گرایی و سازنده گرایی و تعیین میزان گرایش اعضا هیات علمی دانشکده ادبیات
پگاه پروین
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی نگرش مدیران،دبیران و دانش آموزان دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی نسبت به طرح حذف کنکور سراسری دانشگاهها
فرشته محمد گنجی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تطبیقی آموزه های تربیتی نظریه نقادی و باز سازی گرایی
لیلا بختیار
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
مطالعه راه کار های آموزش فلسفه به کودکان از طریق برنامه درسی
زهرا خدایاری
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تطبیقی تربیت اخلاقی از دیدگاه ارسطو و ابن مسکویه و کاربرد تربیتی آن
فرشته محمد ظاهری
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی نقش آموزش و پرورش در رویارویی با بحران هویت نوجوانان از دیدگاه دبیران شهرستان کنگاور
لیلا فشی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی میزان تاکید فلسفه دوره متوسطه بر ابعاد تفکر فلسفی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
اعظم گودرزی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی رابطه بین مهارت های تفکر انتقادی مدیران با مهارت های روابط انسانی آنها
علی اصغر کریمی
کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی تاثیر روش آموزش کاوشگری بر پرورش تفکر فلسفی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان بهار
علی اصغر رضایی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی میزان تاکید کتابهای ادبیات ،تاریخ و علوم اجتماعی دوره راهنمایی بر هویت ایرانی ،اسلامی
مولود سعوه
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی میزان تاکید کتاب فلسفه دوره متوسطه بر مباحث اساسی فلسفه
علی الیاسی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تاثیر آموزش خانواده بر افزایش سازگاری اجتماعی و عاطفی دانش اموزان ناسازگار دوره ابتدایی شهرستان لالجین همدان
علی اصغر عسکری
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی رابطه بین جو اجتماعی و پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر همدان
مینا انصاری
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررس رابطه بین جهت گیری مذهبی و تعهد سازمانی دبیران نواحی 1و2 شهر همدان
باقر ظاهر جمیل
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی موانع نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مهری میرزایی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
رابطه بین مهارت های تفکر انتقادی با سلامت روانی دانش آموزان دختر دوره ی پیش دانشگاهی شهر همدان
فاطمه بخشکار
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی میزان موفقیت کانون های فرهنگی -تربیتی آموزش و پرورش شهر سنندج بر تربیت هنری دانش آموزان
رئوف احمدی
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی نظریه معناگرایی و دلالت های آن برای تعلیم و تربیت
شهرام پور آذین
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی تاثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر خود کار آمدی دانش آموزان دوره متوسطه ناحیه یک شهر همدان
معصومه رشیدی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی نقش سکوت در تربیت معنوی و دلالت های آن برای تعلیم و تربیت
حامد سوری
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی جایگاه هوش فضایی در برنامه درسی دوره ابتدایی
قاسم راهی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تأثیر سبک های آموزش بر میزان خود کار آمدی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان
اعظم معتمدی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی مصادیق هوش ریاضی - منطقی در آیات قرآن کریم
مهوش کاکاوند
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی میزان موفقیت اجرای طرح درس پژوهی در مدارس استثنایی دوره ابتدایی شهر همدان
اعظم جلالی فرزام
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی اثرات تربیتی کاربرد روش ایفای نقش در درس تاریخ بر دانش آموزان
مریم هوشمندی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی عوامل مؤثر بر تدوین برنامه درسی اسلامی - ایرانی از دیدگاه دانشجویان دور کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه های تهران
اصغر جمشیدی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی میزان تأکید کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر مهارت های تفکر فلسفی
معصومه خنکدار
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی رابطه بین هوش عاطفی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در درس فیزیک
بهنام زارعی
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی تأثیر آموزش ریاضی به شیوه ی حل مسأله بر خود نظم دهی دانش آموزان دختر سال اول دوره متوسطه
فاطمه ملکی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی رابطه میزان استفاده از رسانه های ارتباطی و گرایش دانش آموزان دختر پایه چهرم متوسطه شهر همدان نسبت به حجاب
لادن بهروج
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
مقایسه قابلیت های سواد اطلاعاتی و مهارت های پژوهشی فناورانه دانشجویان دانشگاه های الکترونیکی و حضوری
زهرا خداویسی
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی تأثیر آموزش قصه بر رشد مهارت های تفکر فلسفی دانش آموزانپایه چهارم ناحیه 1 همدان
مینا رمضانی
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی میزان تأکید کتاب بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی بر مهارت های تفکر فلسفی
محسن منیری فر
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان با تحلیل رفتگی آموزشی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان
صدف ایمانی
کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی رابطه میزان استفاده از رسانه های ارتباطی و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب در سال تحصیلی 91-92
پریسا آذریون
کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی نقش اساتید در برنامه درسی و رابطه آن با توسعه حرفه ای آنها و رضایت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
زهرا کرمی
کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی رابطه بین سبک های مدیریت کلاس با خود ارزشیابی دانشجویان
رضوان فاتحی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی مصادیق برنامه درسی پوچ در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه دانش آموزان و معلمان دوره متوسطه
اعظم بهرامی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی جایگاه تخیل در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی
خدیجه بساطی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سبک های یادگیری و خود کار آمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران
عادله عابدی باخدا
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تطبیقی عناصر اساسی برنامه درسی از منظر دو نظریه باز سازی گرایی و نومفهوم گرایی
طاهره حسینی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی رابطه بین اشکال ارائه ثانویه با میزان یادگیری مستقل دانش آموزان
جواد هوشدار
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی رابطه بین سبک های یادگیری واک با انگیزش تحصیلی دانش آموزان
حلیمه شاهرخی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی چالش های آموزش ابتدایی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی
مینا نوری موحد
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تأثیر درس پژوهی بر میزان رشد حرفه ای معلمان پایه پنجم دوره ابتدایی
سمیه غلامی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی رابطه بین هوش فضایی با میزان خود کارآمدی معلمان
میثم نعمتی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
پیش بینی میزان شادکامی دانشجویان بر اساس مؤلفه های برنامه درسی پنهان
آزاده مرادی
کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
ارائه مدل برنامه درسی سیاسی برای دانش آموزان دوره اول متوسطه
مرتضی شاهمرادی
تحقیقاتی-کاربردیراهنمادکتری
ارزشیابی محتوی برنامه درسی کتاب دین و زندگی پایه سوم دوره دوم متوسطه بر اساس اصول ارزشیابی برنامه درسی
فریدون گلزار خجسته
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی ارتباط طولی برنامه درسی پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان
فاطمه شمس
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان با ازمون وبدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی
آرزو کمری مرام
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
ارائه مدل برنامه درسی برای تربیت اقتصادی دانش آموزان دوره ابتدایی
موسی آداک
تحقیقاتی-کاربردیراهنمادکتری
بررسی مشکلات دانشجویان دانشکده های تک جنسیتی از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشحویان
سمانه یادگاری
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
تحلیل برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم از لحاظ میزان تأکید بر فرهنگ کار
فائزه دهنوی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
ارزشیابی نظام یاد دهی-یادگیری طرح تعالی مدیریت مدرسه بر اساس معیار های ارزشیابی
محمد یوسفی گل
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی مبانی فلسفی آموزش بین رشته ای حقوق کودک( مبتنی بر اسلام) در دوره ابتدایی به منظور ارائه یک چارچوب پیشنهادی
رحمان پاریاد
تحقیقاتیمشاوردکتری
بررسی میزان سازگاری برنامه درسی پیش دبستان های هرسین با برنامه درسی مصوب
مژگان موسوی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه تربیت فرهنگی بر اساس دیدگاه امام خمینی (ره)
مریم رضوانیان
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی مشکلات ساختاری برنامه نظارت و ارزشیابی آموزش در دوره متوسطه دوم (مطالعه موردی شهرستان هرسین )
الهام رضایی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
ویژگی های عناصر برنامه درسی از منظر تئوری تنوع
سیده عطیه قوامی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
اعتبار بخشی الگوی ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان
داود میرزایی
تحقیقاتی-کاربردیمشاوردکتری
بررسي رابطه بين حس تعلق به مكان و اخلاق تحصيلي با فرسودگي تحصيلي دانشجويان
زينب حميدي فراهاني
کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسي رابطه بين باور به دنياي عادلانه و ناعادلانه و عدالت آموزشي با فرسودگي تحصيلي دانشجويان
طاهره خزائي
کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
شناسایی عوامل مؤثر بر کار آفرینی مدارس از نظر مدیران و هنر آموزان هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش شهر همدان
عاطفه احمد وند کهریزی
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی چالش های مدارس دخترانه مناطق مرزی ( مطالعه موردی شهرستان سر پل ذهاب )
مریم دادار
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد