فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/01/27   
از تاریخ   1393/06/29   تا تاریخ   1393/11/30
از تاریخ   1393/06/29   تا تاریخ   1393/12/30
از تاریخ   1393/06/29   تا تاریخ   1393/11/30
از تاریخ   1393/06/29   تا تاریخ   1393/11/30
از تاریخ   1393/06/29   تا تاریخ   1393/11/30
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
 برنامه... 
یکشنبه
 نظریه...زبان... 
دوشنبه
برنامه... 
چهار شنبه
 نظریه... فلسف... 

از تاریخ   1393/06/29   تا تاریخ   1393/12/30
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
یکشنبه
برنامه... 

از تاریخ   1393/06/29   تا تاریخ   1393/11/30
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
 کاربرد... 

از تاریخ   1393/06/29   تا تاریخ   1393/11/30
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
سه شنبه
 اصول...