فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1398/02/17   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]رویکرد تلفیق از تئوری تا عمل ، محمد رضا یو سف زاده چوسری
علی استوار ، منتشر شده در « مجله انجمن برنام ریزی درسی ایران » ، سال 1381
  [2]نقش استانداردها در اصلاحات اموزشی ، محمد رضا یوسف زاده چوسری ، منتشر شده در « مجله علمی-پژوهشی انجمن ایرانی تعلیم و تربیت » ، سال 1382
  [3]برررسی عوامل موثر بر برنامه درسی اسلامی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگا ههای تهران در مجله علمی پژوهشی ، محمد رضا یوسف زاده- اصغر جمشیدی ، منتشر شده در « پوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی » ، سال 1383 ، شماره 22
  [4]برنامه درسی و هویت دانش اموزان ، محمدرضا یو سف زاده چوسری
ویدا فلاحی ، منتشر شده در « مجله علمی-پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد » ، سال 1383
  [5]بررسی سطوح ایده ال -مدون-عملیاتی-دریافت شده برنامه درسی مطالعات اجتماعی سال اول متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش اموزان ، محمد رضا یوسف زاده چوسری
دکتر محسن خادمی ، منتشر شده در « مجله علمی -پژوهشی مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد » ، سال 1386
  [6]کارپوشه علمی ، محمدرضا یوسف زاده- یحیی معروفی -عیسی بختیار ، منتشر شده در « مدیریت بر آموزش » ، سال 1389 ، شماره دوم ، چاپ سال سوم
  [7]تاملی بر برنامه درسی پنهان ، محمد رضا یوسف زاده ، منتشر شده در « پژوهش در علوم انسانی » ، سال 1389
  [8]تاملی بر تامین و تربیت مربیان آموزشی ، عیسی بختیار-محمد رضا یوسف زاده ، منتشر شده در « توسعه » ، سال 1389
  [9]مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان دانشگاه ، محمد رضا یوسف زاده
علی محبی ، منتشر شده در « علمی -ترویجی توسعه منابع انسانی » ، سال 1389 ، شماره 16
  [10]مقاله چاپ شده در مجله علمی پژوهشی مطالعات ملی تحت عنوان بررسی میزان تأکید کتاب های تاریخ ،فارسی و اجتماعی بر هویت اسلامی -ایرانی ، دکتر منصور خوشخویی-محمدرضا یوسف زاده-مولود سعوه ، منتشر شده در « فصلنامه مطالعات ملی » ، سال 1390 ، شماره 4 ، چاپ 48
  [11]مقاله چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت نو در مدیریت آموزشی تحت عنوان بررسی میزان تأکید برنامه درسی فارسی عمومی تربیت معلم بر تربیت هنری
  [12]جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی در دو فصلنامه علمی -پژوهشی تربیت ، احمد سلحشوری-محمد رضا یوسف زاده ، منتشر شده در « تربیت اسلامی » ، سال 1390 ، شماره 12
  [13]بررسی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده پوشش تحصیلی دوره های مختلف تحصیلی استان همدان ، محمد رضا یوسف زاده-یحیی معروفی ، منتشر شده در « پژوهش در علوم انسانی » ، سال 1390 ، شماره 26
  [14]پیامد های طرح حذف کنکور از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهر همدان ، محمد رضا یوسف زاده-فرشته محمد گنجی-یداله خرم آبادی ، منتشر شده در « پژوهش علوم انسانی » ، سال 1390 ، شماره 30
  [15]مقاله چاپ شده در مجله ی علمی - ترویجی تحت عنوان تدریس حرفه ای به عنوان یکی از افق های فراروی مراکز اموزش ، محمد رضا یوسف زاده-عیسی بختیار ، منتشر شده در « مدیریت بر آموزش انتظامی » ، سال 1390 ، شماره 1
  [16]مقاله چاپ شده در فصلنامه ی علمی - پژوهشی پژوهش های آموزش و یادگیری( دانشور رفتار)تحت عنوان بررسی تأثیر روش آموزش کاوشگری بر مهارت های تفکر فلسفی دانش آموزان ، محمد رضا یوسف زاده-یحیی معروفی - علی اصغر رضایی- ، منتشر شده در « پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار) » ، سال 1390 ، شماره 1
  [17]مقاله چاپ شده در مجله علمی -پژوهشی دانشور رفتارتحت عنوان بررسی سطح توانمندی شغلی مربیان پرورشی دوره ابتدایی و راه کار های توسعه آن ، یحیی معروفی-محمد رضا یوسف زاده-قبادی-افشار ، منتشر شده در « دانشور رفتار » ، سال 1390 ، شماره 3
  [18]تأثیر آموزش خانواده در افزایش سازگاری اجتماعی -عاطفی دانش آموزان پسر ناسازگار دبستانی منطقه ی لالجین استان همدان ، عبدالله پارسا -محمد رضا یوسف زاده-علی اکبر عسگری ، منتشر شده در « پژوهش علوم انسانی » ، سال 1390 ، شماره 29
  [19]بررسی تطبیقی ابعاد تعلیم و تربیت از منظر دو رویکرد تجربه گرایی و سازنده گرایی و تعیین میزان گرایش اعضا هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان نسبت به آن ها ، محمد رضا یوسف زاده-رسول کرد نوقابی-پگاه پروین ، منتشر شده در « پژوهش علوم انسانی » ، سال 1390 ، شماره 29
  [20]مقاله چاپ شده در مجله علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان تحت عنوان رابطه بین مهارت های تفکر انتقادی و سلامت روانی دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر همدان ، یحیی معروفی-محمد رضا یوسف زاده-فاطمه بخشکار ، منتشر شده در « مجله علمی دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان » ، سال 1391 ، شماره 1 ، چاپ 63
1   2   3  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] چالش های نوآوری های آموزشی فناوری محور ،همايش تبیین جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت ،تاريخ 1386/09/15 تا 1386/09/16 ، واقع در دانشگاه بوعلی سینا
  [2] برنامه درسی و اموزش و پرورش دمو کراتیک ، محمد رضا یو سف زاده چوسری ،همايش جهانی شدن و اموزش و پرورش دمو کراتیک ،تاريخ 1387/04/03 تا 1387/04/03 ، واقع در دانشگاه کاشان
  [3] ویژگی های استاد اثربخش ، محمد رضا یوسف زاده چوسری ،همايش نشست علمی سالانه دانشگاه شیراز ،تاريخ 1387/04/03 تا 1387/04/03
  [4] نقد و بررسی برنامه درسی دوره دکتری رشته برنامه ریزی درسی ایران ، محمد رضا یوسف زاده چوسری
ویدا فلاحی ،همايش ارزیابی وضع موجود و ترسیم چشم انداز مطلوب برنامه درسی(چهارمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی) ،تاريخ 1387/04/03 تا 1387/04/03 ، واقع در دانشگاه تهران
  [5] تاملی بر غیبت انتخاب در دروس انتخابی دوره متوسطه ، محمدرضا یوسف زاده چوسری
دکتر محسن خادمی ،همايش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی (پنجمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنام درسی ایران) ،تاريخ 1387/04/03 تا 1387/04/03 ، واقع در دانشگاه کرمان
  [6] عناصر بر ناه درسی دوره پیش دبستان ، دکتر محسن خادمی
محمدرضا یوسف زاده چوسری ،همايش نو آوری در برنامه درسی دوره ابتدایی (ششمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) ،تاريخ 1387/04/03 تا 1387/04/03 ، واقع در دانشگاه شیراز
  [7] بررسی مسائل و مشکلات دوره ابتدائی و ارائه راه کار هایی برای بهبود انها ، دکتر محسن خادمی
محمد رضا یو سف زاده چوسری ،همايش نو آوری در برنامه درسی دوره ابتدایی (ششمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) ،تاريخ 1387/04/03 تا 1387/04/03 ، واقع در دانشگاه شیراز
  [8] چگونه می توان تئوری های یادگیری را با تئوریهای تدریس مرتبط ساخت ، یحیی معروفی
محمد رضا یو سف زاده ،همايش برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه :چالش ها و چشم اندازها (هفتمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) ،تاريخ 1387/04/03 تا 1387/04/03 ، واقع در دانشگاه تربیت معلم
  [9]  پیامد های جهانی شدن برنامه های درسی(چالش ها و فرصت ها) ، دکتر یحیی معروفی-محمد رضا یو سف زاده ،همايش جهانی شدن و بومی ماندن برنامه های درسی (هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) ،تاريخ 1387/08/08 تا 1387/08/09 ، واقع در مازندران
  [10] مدرسه جهانی(ویژگی ها و استلزامات) ، محمدرضا یوسف زاده-دکتر یحیی معروفی ،همايش جهانی شدن و بومی ماندن برنامه های درسی(هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) ،تاريخ 1387/08/08 تا 1387/08/10 ، واقع در مازندران
  [11] چکیده چاپ شده تحت عنوان<<آموزش فلسفه به کودکان ضرورت ها ،رویکرد ها و راهکارها ، محمدرضا یوسف زاده-یحیی معروفی ،همايش همایش بزرگداشت ملاصدرا ،تاريخ 1388/11/27 تا 1388/11/27
  [12] چکیده چاپ شده تحت عنوانمبانی فلسفی جداسازی و یکپارچه سازی دانش آموزان در مدارس ، محمد رضا یوسف زاده
یحیی معروفی ،همايش فلسفه تعلیم و تربیت چالشها و چشم اندازها ،تاريخ 1389/02/18 تا 1389/02/18 ، واقع در دانشگاه تربیت معلم
  [13] چکیده چاپ شده تحت عنوان مفهوم فلسفی نا برابری آموزشی ، یحیی معروفی-محمدرضا یوسف زاده ،همايش فلسفه تعلیم و تربیت چالشها و چشم اندازها ،تاريخ 1389/02/18 تا 1389/02/18 ، واقع در دانشگاه تربیت معلم
  [14] چکیده چاپ شده تحت عنوان معرفت شناسی با تاکید بر عناصر برنامه درسی از منظر فارابی ، محمد رضا یوسف زاده ،همايش همایش فارابی ،تاريخ 1389/11/06 تا 1389/11/07 ، واقع در تهران تالار صدرالمتالهین
  [15] چکیده چاپ شده تحت عنوان چالش های نظام تربیت معلم کشور در جذب ،تربیت و نگهداری معلم ، یحیی معروفی-محمد رضا یوسف زاده ،همايش برنامه درسی تربیت معلم ،تاريخ 1389/12/10 تا 1389/12/11 ، واقع در دانشگاه شهید رجایی
  [16] چکیده چاپ شده تحت عنوان بررسی میزان تاکید کتاب فارسی عمومی مراکز تربیت معلم از دیدگاه دانشجویان مراکز تربیت معلم همدان ، مهری میرزایی-محمد رضا یوسف زاده ،همايش برنامه درسی تربیت معلم ،تاريخ 1389/12/10 تا 1389/12/11 ، واقع در دانشگاه شهید رجایی
  [17] چکیده چاپ شده تحت عنوان تربیت مدرس حرفه ای به عنوان یکی از چالش های فراروی مراکز تربیت معلم ، محمد رضا یوسف زاده-یحیی معروفی ،همايش برنامه درسی تربیت معلم ،تاريخ 1389/12/10 تا 1389/12/16 ، واقع در دانشگاه شهید رجایی
  [18] جایگاه و باید های تعلیم و تربیت از منظر امام علی (ع) ، محمد رضا یوسف زاده ،همايش نهج البلاغه و علوم انسانی ،تاريخ 1390/02/28 تا 1390/02/29 ، واقع در دانشگاه بوعلی سینا
  [19] واکاوی وظایف مدیران در نهج البلاغه با تاکید بر بخش نامه ها ، معصومه آخوندی-سمیرا روزبهانی-محمد رضا یوسف زاده ،همايش نهج البلاغه و علوم انسانی ،تاريخ 1390/02/28 تا 1390/02/29 ، واقع در دانشگاه بوعلی سینا
  [20] رویکرد آموزش همیاران:ماهیت ،عناصر و کاربردها ، محمد رضا یوسف زاده-یحیی معروفی ،همايش سومین همایش بین المللی آموزش ،تاريخ 1390/02/29 تا 1390/02/30 ، واقع در دانشگاه شهید رجایی
1   2   3   4  
کتاب ها
  [1]برنامه اموزشی و درسی دوره پیش دبستان و دبستان (جلد اول) ، دکتر محسن خادمی
محمد رضا یوسف زاده
ویدا فلاحی
علیرضا حیدرزادگان ، سال 1382
  [2]برنامه درسی و آموزشی دوره پیش دبستانی و دبستانی(جلد دوم) ، دکتر محسن خادمی-محمد رضا یوسفزاده-ویدا فلاحی-علیرضا حیدر زادگان ، انتشارات مشکوه شیراز ، سال 1385
  [3]ویراستاری علمی کتاب یادگیری الکترونیکی ، انتشارات سپهر دانش ، سال 1388
  [4]تحلیل محتوی در علوم انسانی(با تاکید بر تحلیل کتا بهای درسی) ، یحیی معروفی-محمدرضا یوسف زاده ، انتشارات سپهر دانش ، سال 1388
  [5]یادگیری همکارانه ، محمد رضا یوسف زاده
عیسی بختیار ، انتشارات سپهر دانش ، سال 1388
  [6]تدریس حرفه ای (مبانی ،مهارت ها و راهبردها) ، محمدرضا یوسف زاده
یحیی معروفی ، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان ، سال 1389
  [7]واژه نامه تخصصی علوم تربیتی با تاکید بر فلسفه تعلیم و تربیت ،برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی ، محمدرضا یوسف زاده
مرتضی وجدانی ، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان ، سال 1389
  [8]تربيت انتقادی ( پيشگامان، اصول و برنامه درسی) ، محمد رضا يوسف زاده، يحيي معروفی و مهين طاهری ، انتشارات سپهر دانش ، سال 1389
  [9]کار پوشه علمی ، یحیی معروفی- محمد رضا یوسف زاده ، انتشارات دانشگاه بو علی سینا ، سال 1390
  [10]ویراستاری علمی کتاب انواع تفکر ، دکتر احمد سلحشوری ، سال 1390
  [11]در آمدی بر نظریه های اندیشمندان حوزه برنامه درسی ، محمد رضا یوسف زاده- محسن خادمی-مولود سعوه ، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا ، سال 1392
  [12]تدریس کیفی در آموزش عالی ، محمد رضا یوسف زاده-علی محبی-مرتضی شاه مرادی ، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ، سال 1395
  [13]مشکلات یاددهی یادگیری با رویکرد بین رشته ای ، دکتر ابوالقاسم یعقوبی -دکتر محمد رضا یوسف زاده چوسری-اعظم معتمدی ، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا ، سال 1397
  [14]ویراستاری علمی کتاب اختلالات ویژه یادگیری (تعاریف ، سبب شناسی ،تشخیص و مداخله ) ، دکتر ابوالقاسم یعقوبی و مریم پلنگی ، انتشارات انتشارات دانشگاه بوعلی سینا ، سال 1397
1