صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 6617

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/09/06   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
كارورزيها واجراي پروژه هاي گروهيعلوم تربيتيتكنولوژي آموزشي1395پاییزاخبارتمرین هانمرات
توليد برنامه هاي تلويزيونيعلوم تربيتيتكنولوژي آموزشي1395پاییزاخبارتمرین هانمرات
اصول طراحي نظامهاي آموزشيعلوم تربيتيتكنولوژي آموزشي1395بهاراخبارتمرین هانمرات