صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 9913

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/12/27   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
انواع شعر فرانسهزبان وادبيات فرانسههمه گرایش ها1396بهاراخبارتمرین هانمرات
خواندن متون سادهزبان وادبيات فرانسههمه گرایش ها1396بهاراخبارتمرین هانمرات
خواندن متون مطبوعاتيزبان وادبيات فرانسههمه گرایش ها1396بهاراخبارتمرین هانمرات
تفسير متون قرن 19زبان وادبيات فرانسههمه گرایش ها1395پاییزاخبارتمرین هانمرات
زبانشناسي فرانسهزبان وادبيات فرانسههمه گرایش ها1395پاییزاخبارتمرین هانمرات
خواندن و درک مفهوم متون سادهزبان وادبيات فرانسههمه گرایش ها1395پاییزاخبارتمرین هانمرات
تفسير متون قرن 20زبان وادبيات فرانسههمه گرایش ها1395بهاراخبارتمرین هانمرات