صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
 
عنوان طرح
  [1]   سنتز و شناسايي دو بيس يورازول جديد با متصل كننده‌هاي كريپتوفيكس 22 و پي پيرازين و مطالعه نظري آنها توسط روشهاي مختلف مكانيك مولكولي
  [2]   ساخت نانو لوله هاي مختلف بر پايه كرپيتوفيكسها
  [3]   انتخاب پلي اتر مناسب جهت تثبيت دي نيتروزن تتراكسيد بر روي آن و استفاده از ان در نيتراسيون و نيتريزاسيون برخي از فنلها و آمينها