صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 14761

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1393/07/23   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
بيماريهاي طيوردامپزشكيجراحي دامپزشکي1393پاییزاخبارتمرین هانمرات
اصول تكنيكهاي تهيه نمونه هاي تشريحيدامپزشكيجراحي دامپزشکي1393پاییزاخبارتمرین هانمرات
كالبدشناسي دامدامپزشكيهمه گرایش ها1393پاییزاخبارتمرین هانمرات
آناتومي و بافت شناسيدامپزشكيجراحي دامپزشکي1392پاییزاخبارتمرین هانمرات
بيماريهاي طيوردامپزشكيهمه گرایش ها1392پاییزاخبارتمرین هانمرات
كالبدشناسي دامدامپزشكيهمه گرایش ها1392پاییزاخبارتمرین هانمرات
اصول تكنيكهاي تهيه نمونه هاي تشريحيدامپزشكيهمه گرایش ها1392پاییزاخبارتمرین هانمرات
بيماريهاي دام و طيورعلوم داميهمه گرایش ها1391بهاراخبارتمرین هانمرات
درمانگاه طيور 1دامپزشكيجراحي دامپزشکي1391بهاراخبارتمرین هانمرات
درمانگاه جراحي 1دامپزشكيجراحي دامپزشکي1391بهاراخبارتمرین هانمرات
اصول جراحي و جراحيهاي مقدماتيدامپزشكيجراحي دامپزشکي1391بهاراخبارتمرین هانمرات