صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 14765

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1388/01/16   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]سيالوسل ( موكوسل غدد بزاقي ) ناحيه گردني در سگهاي نژاد ژرمن شپرد : بررسي 3 مورد ، دهقان محمد مهدي ؛ اشرفي هلان جواد ؛ آذري اميد ؛ ذوالحواريه سيد مسعود ؛ وجهي عليرضا ، منتشر شده در « مجله دانشكده دامپزشكي تهران » ، سال 1384
1  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] ، گزارش رخداد سندرم اتساع و چرخش معده (GDV ) در يک قلاده سگ نژاد ژرمن شپرد ، دهقان محمد مهدي ؛ ذوالحواريه سيد مسعود ؛ وجهي عليرضا ؛ اسکوئي زاده کتايون ،همايش اولين كنگره ملي دامپزشكي حيوانات خانگي ،تاريخ 1382/06/29 تا 1382/06/30 ، واقع در تهران
  [2] مقايسه باليني دو روش مختلف جراحي آماده سازي گاو نر فحل ياب ، ذوالحواريه سيد مسعود ،همايش چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران ،تاريخ 1384/03/10 تا 1384/03/12
  [3] ارزيابي باليني ژئو متريك و هيستو پاتولوژيك اثر عصاره گياه گل راعي بر التيام زخم هاي تمام ضخامت پوست خرگوش ،همايش ششمين همايش جراحي ،بيهوشي ،و راديولوژي و دامپزشكي ايران ،تاريخ 1385/08/09 تا 1385/08/11 ، واقع در مشهد
  [4] . ارزيابي باليني ، ژئومتريك و هيستوپاتولوژيك اثر عصاره گياه گل راعي بر التيام زخم هاي تمام ضخامت پوست خرگوش ، ذوالحواريه سيد مسعود؛ نوروزيان ايرج ؛ رزاقي كيوان ؛ دزفوليان اميد ،همايش . ششمين همايش جراحي ، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران ،تاريخ 1385/08/09 تا 1385/08/11 ، واقع در مشهد
  [5] ، گزارش دو ممورد تومور كارسينوم غده پستان و متاستاز ناشي از آن در بافتهاي ريه و عقده لنفي ، كياني كتايون ؛ دزفوليان اميد ؛ ذوالحواريه سيد مسعود ؛ كاظمي مهرجردي حسين ،همايش چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران ،تاريخ 1388/01/16 تا 1388/01/16 ، واقع در اروميه
  [6] اولين گزارش درمانگاهي آدنوم غدد هپاتوئيد از ناحيه پري آنال در سگ شيانلو در ايران ، مصلي نژاد بهمن ؛ جمشيدي شهرام ؛ ذوالحواريه سيد مسعود ؛ دزفوليان اميد ؛ آذري اميد ،همايش . اولين كنگره ملي دامپزشكي حيوانات خانگي ،تاريخ 1388/01/16 تا 1388/01/16 ، واقع در تهران
  [7] ، گزارش مواردي از موکوسل ناحيه گردني در سگهاي نژاد ژرمن شپرد. ، آذري اميد ؛ دهقان محمد مهدي ؛ اشرفي هلان جواد ؛ ذوالحواريه سيد مسعود ،همايش اولين كنگره ملي دامپزشكي حيوانات خانگي ،تاريخ 1388/01/16 تا 1388/01/16
  [8] ، گزارش يك مورد پرولاپس هر دو شاخ رحم در گربه ، ذوالحواريه سيد مسعود ؛ دهقان محمد مهدي ؛ كاظمي داود ،همايش چهارمين سمپوزيوم جراحي ، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران ،تاريخ 1388/01/16 تا 1388/01/16 ، واقع در اهواز
  [9] گزارش درمانگاهي يك مورد شكستگي سالتر – هريس 1 انتهاي فوقاني استخوان بازو و عرضي قسمت مياني استخوانهاي زند زيرين و زبرين در گربه ، ذوالحواريه سيد مسعود ؛ آقچه لو محمد رضا ،همايش . چهارمين سمپوزيوم جراحي ، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران ،تاريخ 1388/01/16 تا 1388/01/16 ، واقع در اهواز
1  
برای مشاهده اطلاعات به صفحه انگلیسی مراجعه نمایید.